obchodní podmínky Kontakty Ochrana osobních údajů Katalog zboží Využívání cookies
 

 Kategorie

 

 Novinky e-mailem

 
Reklama http://www.amrshop.cz
 

úvodní stránka / Velkoobchod s elektroinstalačním materiálem, výhradní dovozce sortimentu plastových rozvodnic firmy ELEKTROPLAST OPATOWEK

Velkoobchod s elektroinstalačním materiálem, výhradní dovozce sortimentu plastových rozvodnic firmy ELEKTROPLAST OPATOWEK

Pravidla ochrany osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správce osobních údajů
1. Správcem osobních údajů je společnost AMR SERVIS s r.o., se sídlem Na Bělidle 801/4, Karviná-Fryštát, IČ 253 64 073, registrovaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 15280
(dále Správce)
2. Kontaktní údaje:
AMR SERVIS s.r.o., Karviná-Fryštát, Na Bělidle 801/4
telefon: 773 837 937
E-mail: amr@amr.cz
3. Zpracování osobních údajů provádí správce v sídle společnosti pověřenými zaměstnanci, příp. zpracovatelem.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno
a) v elektronické podobě za pomoc výpočetní techniky
b) v listinné podobě
5. Správce podnikl veškerá technická a organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů
před neoprávněným přístupem, ztrátou či manipulací¨.

Osobní údaje shromažďované a zpracovávané Správcem
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro uskutečnění obchodu nebo poskytnutí služby, kterou si s námi sjednáváte, za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení.
1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
- bez Vašeho souhlasu pro splnění zákonné povinnosti , v rámci jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu Správce – přímý marketing, zasílání obchodních sdělení
- na základě Vašeho souhlasu
2. Druh zpracovávaných údajů
- základní identifikační údaje
jméno a příjmení
bankovní spojení, pracovní pozice-pokud zastupujete právnickou osobu,
IČ a DIČ – u podnikajících osob
- kontaktní údaje
fakturační adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt
- nákupní údaje
uskutečněné nákupy – údaje o objednaném zboží a službách, způsobu doručení a platbě včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích


3. Účel shromažďování a zpracovávání osobních údajů
- na základě plnění smlouvy - osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let + 1 rok
za účelem ochrany právních nároků a kontroly řádného poskytování našich služeb
a kontroly řádného dodání objednaného zboží
- na základě oprávněného zájmu
- za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly
osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let + 1 rok
- za účelem zasílání nabídek - osobní údaje používáme 12 měsíců od posledního uskutečněného nákupu zboží nebo ukončení kupní smlouvy
- za účelem komunikace - evidence, vyřízení, kontrola a analýza plnění Vašich dotazů a požadavků
- za účelem zasílání nabídek a pozvánek e-mailem, textovou zprávou, po telefonu popř. poštou v případě, že k tomu udělíte souhlas ještě před uskutečněním smluvního vztahu
Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat

- na základě plnění právních povinností - osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

4. Zdroj získávání osobních údajů
- Vámi poskytnuté osobní údaje v rámci poptávky nebo objednávání zboží, uzavírání kupní smlouvy nebo při komunikaci s námi
- z veřejných registrů - zejména pro uplatnění svých oprávněných zájmů, zejména zájem jednat obezřetně
5. Předávání osobních údajů
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
- pokud jste adresátem dodávky zboží, která je u nás objednána, našim partnerům zajišťujícím přepravu a doručování zásilek;
- v rámci plnění našich zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům jsme-li k tomu vyzváni.
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také dalším subjektům, které se nacházejí v roli zpracovatele na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů - partneři zajišťující přepravu, poskytovatelé SW služeb, advokáti, daňoví poradci, pojišťovny
Práva subjektu osobních údajů
- právo na přístup
- právo na opravu
- právo na výmaz
- právo na omezení zpracování
- právo na přenositelnost
- právo vznést námitku proti zpracování
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Způsob uplatnění jednotlivých práv
Dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti můžete směřovat na emailovou adresu amr@amr.cz. Na této adrese je Vám k dispozici osoba zodpovědná za dodržování souladu s GDPR.
Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění jsme povinni Vás informovat.

Nahoru